Ang Oblasyon ng Unibersidad ng Pilipinas.

Tagged as: UP,   Oblation,   Diliman,   Isko,